LINDÖ HAMNPARK

Lindö Hamnpark är vår benämning på det projekt som syftar till att bevara och utveckla hamnområdet i Lindö som det fritids- och rekreationsområdet det är. Det finns dock väldigt mycket att göra för att få området i ett trivsamt och inbjudande skick, efter närmare 30 års eftersatt underhåll. Kommunens planer för området är dock mindre upplyftande. Man vill bebygga ca 75 % av områdets area med bostäder, på upp till 8 våningar. Detta kommer, om det får genomföras, att förstöra det mesta av det som gör Lindö till den speciella plats det är. Hamnområdet är Lindös själ. I bilden ovan illustreras skillnaden mellan projektet Lindö Hamnpark och kommunens förslag till bostadsbebyggelse (bilden till höger). Kommunens företrädare anser att deras förslag innebär att "de offentliga ytorna öppnas upp för allmänheten". vad tycker du? Arbetet med att påverka politikerna har bara börjat. Inlämningen av medborgarförslaget den 27/1 till kommunen får ses som en start på detta arbete. Nästa steg i arbetet blir att försöka förklara innebörden av kommunens inriktning för de politiska partierna så att de till slut inser att de inte är realistiska. I avsnittet nedan visas en sammanställning av kommunens huvudförslag i planprogrammet.

Bristen på demokrati i stadsplaneringen

Debattinlägg i FOLKBLADET 2016-05-31

Kommunens förslag till ny detaljplan för den östra delen av hamnområdet i Lindö, Lind 2:1 har nu passerat kommunstyrelsen. Det är ett projekt som bygger på kortsiktiga vinstintressen för byggföretagen, istället för att ta vara på och utveckla de egenskaper i Lindö som uppfattas som väsentliga för Lindöborna.

Tyvärr har varken tjänstemän eller politikerna i Stadsplaneringsnämnden eller kommunstyrelsen haft förmågan att bry sig om de synpunkter som framförts i en rad olika sammanhang. Man har också varit helt tondöva och blinda när det gäller att väga in det alternativa förslaget som lämnades in till kommunen i januari 2012, trots stöd av 686 underskrifter.

Trots väl genomarbetade påpekanden, förslag och synpunkter från mer än 100 personer som engagerat sig väldigt mycket i de famösa byggplanerna, gör kommunen, som de själva skriver, ”endast redaktionella ändringar”, i sina ursprungliga förslag.

Kommunen har hårdnackat vägrat att redovisa alternativa lösningar, trots att de fått ett sådant alldeles gratis lagt på sitt bord. Man vill helt enkelt inte att medborgarna skall ha något som helst inflytande i processen.

Enligt kommunens hemsida syftar samråd i en planfråga till att: ”Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan”. Dessa är meningslösa floskler som inte betyder någonting.

Inte nog med det. Kommunen obstruerar mot såväl strandskyddet som mot riktlinjer för naturskydd samt sina egna och länsstyrelsens regler för begränsning av byggande i översvämningshotade miljöer.

Kommunen drar också på sig stora kostnader för sanering, markarbeten och omfattande arbeten för att klara av dagvattenhanteringen. I MKB´n konstateras det att projektet inte är samhällsekonomiskt lönsamt, trots trixande med förutsättningarna. Sannolikt bryter man också mot lagen genom att ha påbörjat bygget innan planen har vunnit laga kraft.

Projektet strider mot ÖP02, kommunens nu gällande översiktsplan, trots att man förnekar det i plandokumenten. Ett exempel är Parkutvecklingsplanen som pekar ut hela planområdet som Lindös enda stadsdelspark. En funktion som anses nödvändig i varje bostadsområde. Man bryr sig inte heller i detta avseende om kommunens egna styrdokument.

Fega politiker har inte vågat reagera, trots att de mycket väl vet om hur det ligger till. Nu ligger planen i röret för att snart antas av kommunfullmäktige. Det är en skam för hela den demokratiska processen och för Norrköping som kommun att detta projekt har fått komma så här långt.

Yttrande över detaljplanen

Kommunens okänsliga hårdexploatering står mot en varsam och människovänlig upprustning av rekreationsområdet tillsammans med bebyggelse söder om Bråviksvägen.

Nedan följer ett utkast till Lindö Villaägareförenings yttrande över samrådshandlingen inför detaljplanen "Lindö 2:1, sydöstra delen".Dags att aktivera Lindö

Tiden börjar närma sig för ett avgörande om hur Lindö skall utvecklas. Skall det bli ett område som alla andra, med höghus och alla varianter ner till dagens 2-vånings villabebyggelse? Kommunen verkar göra allt de kan för att ge Lindö en helt ny karktär. Det skall därför bli intressant när man den 11.e september släpper samrådshandlingarna till den första av ett par, kanske tre, planer för området. 

Alla vi som vill att rekreationsområdet skall rustas upp och kvalitetsförstärkas som sådant, har en del att frukta när planunderlaget presenteras. Frågan är om man tagit någon som helst hänsyn till de protester som varit?

Hur som helst, det kommer att ge sig om några dagar. Om du som läser detta vill vara med och arbeta emot eventuella byggplaner som riskerar att rycka bort Norrköpings sista rekreationsområde ut mot Bråviken från oss, tveka inte att skicka ett meddelande på vår kontaktsida. Vi kommer troligen att behöva all hjälp vi kan få, för att sprida information och få våra politiker att vakna upp.

Du kan också kontakta någon i föreningens styrelse. Du hittar kontaktuppgifterna på www.lindovilla.se

Striden om Lindö

Striden om Lindös framtid närmar sig sin kulmen


När Kommunfullmäktige tog beslutet att godkänna det planprogram som tjänstemännen på Stadsplaneringskontoret tagit fram, i februari 2012, lade man grunden till en sällan skådad råexploatering av Lindös småbåtshamn med omnejd.

Moderaterna gjorde ett stort nummer av att man lyckats få med en mening om att hänsyn skall tas till de kringboende. Stefan Hagfeldt och de övriga i Lindömoderaterna har dock vägrat att svara på frågan om vad man menar med sin formulering. Samtidigt som man ivrigt framhärdar i att denna enda mening skulle vara viktig, så röstar man för att kommunen skall bygga igen ca 75-80 % av hamnområdet med bostäder. Mellan 1200 och 1500 personer skall, med moderaternas hjälp, kunna bosätta sig i detta rekreations- och fritidsområde. Det betyder att på ca 5% av hela bostadsområdets areal, skall man trycka in motsvarande 30% av områdets befintliga befolkning på denna lilla plätt. Hur det kan betyda att man tar "stor hänsyn till de kringboende", det vägrar man förklara.

Samtidigt bekräftar kommunen att man jobbar efter de intentioner som beslutades om i planprogrammet. Du kan läsa mer om det faktiska innehållet i projektet, på andra sidor på denna sajt. 

Mellan de nuvarande villorna och vattenbrynet kommer kommunen att försöka få tillstånd att bygga ett antal femvåningshus, några sexvånings- och minst ett åtta-våningshus. Detta barbari kommer att innebära att, i det närmaste,  hela hamnområdet kommer att bli tomtmark med avspärrade gräsplättar mellan husen, som bara får beträdas av de boende. Vi kan redan idag se exempel på detta vid JM-husen i hamnens norra ända.

"Vi skall utveckla ett nytt bostadsområde och omvandla Lindö småbåtshamn", skrev stadsbyggnadsdirektör Hans Refvenhorn i ett PM i samband med att planprogrammet antogs.

Moderaterna har helt struntat i att bry sig om sina väljare i Lindö. I valet 2010 hade man ca 56% av rösterna här. Nu bidrar man till att förstöra Lindös karaktär genom sitt agerande.

Några exempel:
Den gamla tallskogen på Kullen kommer att, stort sett, helt skövlas, när Anebyhus skall tillåtas att uppföra ca 25 villor i den delen. Man markandsför den vackra sjöutsikten från dessa villor som ett av de viktigaste säljargumenten, redan nu innan detaljplanen ens har kommit till utställningsstadiet.

Där fotbollsplanerna, även grusplanen, nu finns, kommer det att föreslås att JM skall få bygga ett antal 5-våningshus. Ett sådant kommer också att täcka en del av marken vid slipen.

Utöver detta skall ett flertal trevånings radhus få uppföras av Anebyhus strax söder om badplatsen och upp mot Lindö FF´s gamla baracker.

Detta är ändå bara det första steget. Den västra delen av hamnområdet föreslås dessutom att bli bestyckat med ett flertal höghus på mellan 5 och 8 våningar, men i en separat detaljplan som skall göras efter den första, som nu håller på att färdigställas, som avser den östra halvan av hamnområdet. 

Enligt kommunens ansvariga tjänstemän, kommer den första detaljplanen för denna råexploatering att läggas fram under sommaren, eller möjligen direkt efter semesterperioden.

Därför måste vi engagera alla goda krafter som vill att Lindö skall fortsätta att vara attraktivt och kunna erbjuda ett öppet och offentligt rekreationsområde vid Östersjön, till gagn för hela Norrköping.

Vill du hjälpa till i detta arbete? Bra! Kontakta undertecknad, så kan vi hjälpas åt att bevara och utveckla det som är bra istället för att avveckla det.

Din insats behövs, stor eller liten spelar ingen roll. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Välkommen!
Lindö Villaägareförening
Olle Felten, ordf.
Tel: 0708-1095993
Mail: lindo.hamnpark@gmail.com

Vart tog motionen vägen?

En motion om utvecklingen i Lindö till Moderaternas kretsårsmöte i våras, "kom bort" i hanteringen och togs inte upp på årsmötet. Väldigt passande, för de krafter som jobbar för att bygga igen större delen av rekreations- och fritidsområdet kring Lindö småbåtshamn med bostäder.

Moderaterna sitter i en svår sits i Lindöfrågan, eftersom Lindöföreningens ordförande, Stefan Hagfeldt, snackat in sig i ett hörn som det verkar vara svårare att ta sig ur för varje dag som går. Å ena sidan hänvisar han till en skrivning om "stor hänsyn till de kringboende" och å andra sidan röstade han för att planarbetet med att bygga hus på upp till 8 våningar närmast vattnet, och att upp till 1500 personer skall få sin bostadsadress i hamnområdet i Lindö. På vilket sätt dessa båda ståndpunkter hänger ihop, och vad "hänsyn" betyder i sammanhanget, det kan ingen begripa. Uppenbarligen inte Hagfeldt själv heller, då han vägrar att svara på den frågan.

Vem som lyckades "tappa bort" motionen, är det just nu ingen som vill kännas vid att de vet. Men helt klart är att man tagit emot motionen i tid , enligt sina stadgar, vilket också bekräftats. (Motionens innehåll kommer inom kort att publiceras här på Lindohamnpark.se).

Fortsättning följer på denna thriller....., som jag hoppas skall få en "happy end".

Olle Felten

Kommunen är på G...!

Stoppa kommunens planer på att bygga igen hamnområdet i Lindö!

Om ungefär en månad kommer en detaljplan som omfattar delar av området öster om NSK´s klubbområde bort t.o.m. Kullen, att ställas ut. Innehållet i planen är ännu inte offentliggjord, men bygger på det planprogram som antogs den 30 januari av Kommunfullmäktige och den markanvisningstävling som tjänstemännen på Stadsbyggnadskontoret har genomfört. Det innebär att det på Kullen skall byggas upp till 26 stora villor och vid slipen och ner mot NSK skall ter 5-våningshus och ett antal radhus med upp till tre våningar, uppföras. 

Det blir inte mycket kvar av området för rekreation och fritidsaktiviteter, när tomtmarken och gatorna också lagts ut! Kommunen kallar det för att "öppna upp" ytan för allmänheten. Vi kallar det för att "stänga igen" rekreationsområdet. 


Medborgarförslaget behandlas av Stadsplaneringsnämnden!

Den 11:e september behandlas medborgarförslaget i Stadsplaneringsnämnden!

Efter att ha fått ligga till sig i Kommunens arkiv, kommer medborgarfö rslaget till alternativt planprogram för Lindö 2:1 att tas  upp på nämndsammanträdet på tisdag den 11/9. Det lämnades in till kommunen i januari.

Stadsbyggnadsdirektör Hans Refvenhorn har skrivit en tjänsteskrivelse på två A4-sidor som går ut på att, som han skriver, "..förslaget måste avslås." Här ser vi ett bra exempel på hur våra folkvalda politiker styrs, genom direkta order om hur ett beslut skall formuleras, av tjänstemännen. Det borde rimligen vara tvärtom.

I övrigt innehåller direktörens mothugg mot ett medborgarförslag som stöddes av 686 personer, mest kommentarer om sådant som inte står i det. Kommunens tjänstemän börjar uppenbarligen bli lätt desperata i strävan att göra tvärtemot vad deras uppdragsgivare, medborgarna, tycker.

Kommunen jobbar vidare med detaljplanerna för förstörandet av rekreationsområdet i Lindö småbåtshamn.

Någon gång kring månadsskiftet Oktober / November kommer den första detaljplanen för delar av Lindö 2:1 att ställas ut för så kallat "samråd", enligt kommunens projektansvariga handläggare.

Då kommer det att visa sig hur Kullen kommer att genomgå en total omvandling från ett trivsamt bostadsnära skogsparti med 150 år gamla tallar till ett bostadsområde med 28 villor av medelhavstyp. (Se nedanstående inlägg med skiss från ett av de aktuella byggföretagen.)

I samma plan kommer området nedanför kullen, mellan fotbollsplanen och badet, att omvandlas till ett område med flerbostadshus med 3 -5 våningar.

Tumskruvarna dras åt kring Lindö. Rekreationsytorna skall raderas ut och ersättas med asfalt och betong mellan tomtområdena.

Jag besökte Västervik i sommar. Utmed promenadstråket vid gästhamnen har man gjort ungefär det som kommunen planerar för Lindö. Resultatet ser du på bilden här ovan. Privat område! Tillträde förbjudet! Är det så du vill ha ditt Lindö?

Se även bilderna på sidan "Bilder att begrunda".

Stöd Lindö Villaägareförenings arbete för att utveckla Lindö Hamnpark till ett högkvalitativt rekreations- och fritidsområde istället. Gå med i Lindö Villaägareförening. Då hjälper du oss att göra skillnad. ju fler vi blir, desto mer tyngd bakom orden.

Skicka ett mail på kontaktsidan, så får du mer information. Välkommen!

Lindö Villaägareförening
Olle Felten, Ordförande

Så här vill kommunen att området vid Slipen skall se ut

Resultatet av den markanvisningstävling som kommunen genomfört för exploateringen av de två första delarna av Lindö 2:1 är nu offentligt. Bilden ovan visar i grova drag hur ett av de vinnande företagen, JM, tänker sig att bebygga delar av området vid Slipen med 5-våningshus. Det är just de delarna som de ansvariga tjänstemännen på eget bevåg har skrivit avtal med JM om. Avtalet är ännu så länge en option med ensamrätt att bygga, under förutsättning att detaljplanen för området vinner laga kraft. men faktum kvarstår. Det är den här lösningen som Mattias Stenberg och hans ledande tjänstemän vill genomföra.

Under kommunfullmäktiges debatt om planprogrammet för Lindö 2:1, den 31 januari 2012, sade Stadsplaneringsnämndens ordförande Mattias Stenberg följande:

"Det kommer inte att byggas några höghus i Lindö småbåtshamn. Punkt."

Nu, 2 månader senare, är planeringen för att bygga 2-, 3- och 5-våningshus på delar av Kullen och Roddaren i full gång! 

Stenberg kommer säkert att hävda att "ett 5-våningshus är inget höghus". Men för varje sunt tänkande människa är hus som byggs två och halv gånger så högt som nuvarande översiktsplan tillåter, självfallet att betrakta som höghus.

Tyvärr måste man konstatera att det inte går att lita på någonting som sägs av de främsta företrädarna för kommunens stadsplanering. det är både sorgligt och skrämmande.


 

Kommunens inriktning bekräftad!

Kommunens inriktning för Lindö 2:1 har nu, trots ivriga förnekanden från Stadsplaneringsnämndens ordförande Mattias Stenberg, blivit officiellt bekräftad. Det mål man arbetar mot är att:

"Skapa ett nytt bostadsområde och omvandla hamnområdet i Lindö".

Det är precis detta vi inte vill skall hända i Lindö Hamnområdet skall inte omvandlas från ett rekreations- och fritidsområde till ett nytt bostadsområde. Att det är just det man tänkt sig har framstått klart och tydligt hela tiden, om man bara tagit till sig det som står skrivet i handlingarna från stadsplaneringsnämnden. 

I ett yttrande över ändringsförslag till "aktualiseringen av översiktsplanen" skriver Mattias Stenberg och Stadsplaneringsdirketör Hans Revenhorn att man vill anpassa översiktsplanen till "det pågående arbetet med att skapa ett nytt bostadsområde och omvandla hamnområdet i Lindö".


Markeringarna som inte visas

Mörkblå markering visar det strandskyddade området. Enligt Naturvårdsverket skall avvikelser från strandskyddet hanteras i ett planprogram. (Det tycker inte stadsplanerarna i kommunen).

Ljusgrön markering visar området som klassas som stadsdelspark i kommunens utvecklingsplanen för parker. Det nämns inte överhuvud taget i planprogrammet.


Argument till KF-ledamöterna

Lindö 2:1 - Trånga siktlinjer mellan husväggar eller Ett utvecklat rekreations- och fritidsområde?

Bakgrund

Stadsbyggnadskontoret har 2010-06-02 presenterat ett Planprogram för att bygga bostäder på fastigheten Lindö 2:1 med närområde (Lindö småbåtshamn). Programmet har godkänts i SPN 2010-09-07. KS har nu, efter återremiss med krav på kompletterande uppgifter, åter fört ärendet till KF som den 30 januari fattat beslut om att inleda ett planarbete i enlighet med den i programmet skissade inriktningen. Projektet är mycket omdiskuterat, bl.a. har det varit mycket debatt och många insändare i NT och FÖ. TV4Ost och SVT Östnytt har också uppmärksammat frågan.

Omfattning

Förslaget innehåller flera olika alternativ till bebyggelse. Beroende på vilket/vilka alternativ som väljs så innebär exploateringen att det byggs sammanlagt 400 – 500 lägenheter i villor, radhus, kedjehus och flerfamiljshus, vilket betyder bostäder för 1200 – 1500 personer. Jämfört med hela området Lindö - Berga- Abborreberg – Långtorp med totalt c:a 5000 invånare, blir det en ökning av antalet invånare med 25 – 30 procent, alltså en ny stadsdel i Lindö. En stadsdel som innebär att i stort sett hela den offentliga delen av planområdet, ca 75%, kommer att försvinna för all överskådlig framtid , förutom badet och strandpromenaden.

Planprogrammet ändrar nuvarande inriktning i översiktsplanen radikalt. Det gäller även bestämmelserna för högsta tillåtna bygghöjd som ändras från 2 till 8 våningar. Detta innebär en väsentlig påverkan på miljön i hela Lindö, vilket förnekas i programtexten.

Några fakta

Planområdet är idag i sin helhet ett fritidsområde och gränsar till Östersjöns vatten. För området gäller:

 • Nästan hela området ligger inom lagstadgat strandskydd . Länsstyrelsen har fastställt att strandskyddet skall gälla inom 150 meter från strandlinjen i Östersjön. Lagregelringen av strandskyddet finns i Miljöbalken. Se strandskyddsmarkeringen på bifogade karta, en information som SPN inte tyckte att du behöver känna till.

 • Ett planprogram skall, enligt Naturvårdsverket ( Handbok 2009:4 ), innehålla en utredning om hur en tänkt planändring påverkar strandskyddat område och om det finns möjlighet att göra avsteg från strandskyddet, enligt Miljöbalken 7. Kap. Någon sådan utredning finns ej gjord, varför planprogrammet inte uppfyller de krav som ställs.

 • Området inkluderar Lindös enda Stadsdelspark . Stadsdelsparken innehåller Lindöbadet, volleybollsplan, fotbollsplaner och ett mindre skogsområde med >150 år gammal skyddsvärd tallskog. Området utpekas som stadsdelspark i TN´s ” Riktlinjer för Utveckling av Norrköpings parker ”, som bygger på ÖP02. Stadsdelsparkerna är en väsentlig del i det som beskrivs som Norrköping – Parkstaden . Se sidan 7 i ovanstående dokument.

 • Området ligger till största delen inom ett område där det finns risk för framtida översvämning . Norrköpings kommun har ställt sig bakom Länsstyrelsens, dvs statens, rekommendationer att inte bygga alls på mark som ligger under 2,5 m över nuvarande medelvattenstånd. Området har på KF:s begäran markerats på kartan till handlingarna inför beslut i ärendet i KF den 30 januari. Se bifogade karta.

 • I gällande översiktsplan (ÖP02) anges max bygghöjd för Lindö till 2 våningar. I detta planprogram föreslås denna bli hela 8 våningar! En sådan avvikelse skall inte hanteras som en bisats i ett planprogram, utan måste behandlas som den väsentliga påverkan på miljön som den är.

 • Översiktsplanen skall fungera som ett styrdokument för kommunens planering. Grönstrukturprogrammet , som är en del av ÖP02 innehåller tydliga anvisningar om att parkområdena är av central betydelse för samhällets utveckling och välbefinnande. Det nuvarande förslaget till planprogram innebär ett allvarligt avsteg från denna princip, utan föregående diskussion. I själva verket har man helt kringgått grönstrukturprogrammet utan en enda kommentar.

 • Miljökonsekvensbeskrivning för området saknas . Motiveringen för detta är att ” ändringen inte innebär någon väsentlig påverkan på miljön ”. Detta är helt fel, eftersom de ändringar som föreslås både innebär en radikal förändring av områdets karaktär och en utökning av antalet boende i planområdet från 0 till uppåt 1500 personer. Se fler exempel ovan. Själva byggandet kommer också att innebära en väsentlig påverkan av miljön, såväl ifråga om buller som påverkan på markförhållandena i området runt omkring planområdet.

 • Området runt den inre delen av Bråviken är gammal sjöbotten . Det finns flera exempel på att de dåliga markförhållandena orsakar allvarliga skador på både hus och markanläggningar ända in i stadens utkanter. I oljehamnen, såväl som på vissa håll i Lindö, har det t.ex. skett förändringar i marknivån på upp till ett par meter runt såväl byggnader som cisterner. Omfattande pålningsarbete kommer att behövas i hela det aktuella området. Risken kommer också att kvarstå att marken runt pålade grundområden kommer att sjunka. Att, redan innan någon form av utredning av dessa förhållanden har skett, gå ut med en markanvisningstävling, vittnar om dåligt omdöme.

 • I planprogrammet påstås det att båtklubbarna är positiva till det föreslagna ”Båtsportens hus”. Detta är en direkt felaktig uppgift, som mer är att betrakta som en förhoppning hos de ansvariga. Risken är uppenbar att en sådan utveckling innebär att båtklubbarna på sikt tvingas bort från Lindö. Klubbarnas möjligheter att bedriva sin verksamhet i hamnen har varit en politisk förutsättning för planprogrammet. Även här agerar man alltså tvärtemot givna förutsättningar.

 • Planområdet är idag ett viktigt rekreationsområde som frekventeras mycket av människor från hela Norrköping. Det har i debatten framkommit synpunkter från planprogrammets företrädare att det handlar om en intern Lindöfråga, vilket är helt fel. Inte minst invandrargrupper använder hamnområdet och badplatsen i mycket hög utsträckning. Med de föreslagna åtgärderna kommer det att bli mycket svårt för Norrköpingsborna att finna ett rekreationsområde vid Östersjöstranden. Med den utvecklingen vi föreslår, Lindö Hamnpark, skulle dessa möjligheter istället förstärkas..

Sammanfattning

Detta område med strandskydd, stadsdelspark, risk för framtida översvämning mm, mm föreslås byggas igen med bostäder till c:a 75 % av den totala ytan. Förslagen läggs utan att nödvändiga utredningar i de ovan påpekade förhållandena har utförts. Byggföretag har också, genom en för tidigt genomförd markanvisningstävling, lurats in i påtagliga investeringar för ett projekt som är synnerligen tveksamt om det finns lagligt stöd för att genomföra. En politiskt styrd verksamhet får inte hanteras på detta vis.

I vårt medborgarförslag, som lämnats in till kommunen den 27/1, innehåller mer information. Det kan beställas i PDF-format från lindo.hamnpark@gmail.com

LINDÖ HAMNPARK - Lindö Villaägareförenings förslag till utveckling av Lindö 2:1

 • Bevara och utveckla planområdet som rekreations-, frilufts- och fritidsområde.

 • Rusta upp nuvarande strandskyddade område och lägg planerad bebyggelse utanför strandskyddet.

 • Ta hänsyn till den genomförda samrådsprocessen. Det har inte gjorts, vilket framgår explicit av samrådsredogörelsen s text: ” att endast redaktionella ändringar” gjordes i det ursprungliga tjänstemannaförslaget efter samrådets slut, trots synpunkter från fler än 100 personer och företag. Så får det inte gå till.

 • Bygg en servicebyggnad med plats för vårdcentral, apotek, servicelägenheter mm på den utbrända tomten där bl.a. Sockerbagarn hade sina lokaler tidigare. (Hörnet Pampusvägen / Travbanevägen.). Detta område ingår ej i planprogrammet, men det kan vara bra att ha med sig framtida diskussioner.

 • Det finns, så här långt, ca 700 underskrifter som stöd för vårt förslag.

Flera av våra förslag finns i medborgarförslaget. Du kan också hitta en hel del på hemsidan: www.lindohamnpark.se .

Politikerna beslutar - men tar de verkligen ansvar för sina beslut?

Ett fortsatt arbete enligt KF´s beslut innebär, som vi visat ovan och i medborgarförslaget, att flera viktiga, av KF fastställda, planer och måldokument helt sätts ur spel. Är det på det sättet du som folkvald vill arbeta med din politiska gärning?

Betyder inte kommunens måldokument någonting?


Lindö Villaägareförening

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Olle Felten | Svar 28.12.2011 01.31

Bra förslag, Stefan. Tack! En första variant hittar du i menyn under "Området".

Stefan Löf | Svar 27.12.2011 12.41

Hej.
Bra hemsida/forum för fortsatt arbete.
Försök lägga in kommunens plankarta för jag tror att många inte vet vart det är tänkt att bebyggas.

Ia | Svar 19.12.2011 18.16

Vi vill ha många "likes" på vår sida! Det måste finnas utrymme för alla på Lindö!

Gunilla | Svar 15.12.2011 12.27

Heja på! Det behövs många frivilliga med kämpaglöd. Behåll området för rekreation, båtsport och för en fortsatt ungdomsverksamhet i båtklubbarna.

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

03.09 | 10:16

Detta förslag verkar så korkat att man börjar undra om det inte förekommer lite "förmåner" till dom som bestämmer? Tycker synd om alla lindöbor

...
23.01 | 16:39

Det stora problemet är att man bygger på platser som har en stark rekreativ karaktär, som är viktiga för allmänheten. Vi behöver fler sådana platser, inte färre

...
21.01 | 18:47

Det är hemskt med alla förbudskyltar. Har bostadsrättsföreningen xenofobi, eller?

Detaljplaner med mycket kvartersmark tränger ute allmänheten.

...
12.12 | 17:04

Hur ser och bedömer Naturvårdsverket
- strandskyddet och
- Kommunens förslag att gräva ner giftet?
Vilken inverkan har detta på badet?

...
Du gillar den här sidan